Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Què és?

El Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) l’Estel és una escola d'educació especial de la comarca d'Osona que ofereix un conjunt de serveis, recursos i ajuts relacionats amb l'educació i l'atenció dels alumnes amb discapacitat intel·lectual.

Objectius

La finalitat de l'Estel és potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats dels alumnes i preparar-los per viure de la forma més autònoma i independent possible. L'Estel vol convertir-se en un autèntic centre de serveis i recursos per a l'educació especial i per a les escoles ordinàries de la comarca d'Osona.

L'Estel vol constituir-se com el centre d'educació especial referent a la Comarca d'Osona. En aquest context i d'acord amb les innovacions hagudes en el nostre camp, pensem que els centres d'educació especial, i concretament l'Estel, haurien de complir una doble funció. En primer lloc, ser un centre de provisió de suports individualitzats que promoguin resultats personals valuosos. En aquest sentit, pensem que cal entendre la funció de l'Estel com el d'un centre especialitzat en l'educació d'alumnes amb discapacitat intel·lectual i el seu objectiu principal és servir de pont entre els alumnes i la provisió i gestió de suports per a la inclusió social, escolar i comunitària. És a dir, una organització que, a través d'una provisió adequada de suports individualitats, promogui la presència, la participació i l'aprenentatge i l'èxit en els entorns naturals de les persones.

En segon lloc, ser un centre de recursos i de suport a la inclusió escolar. Sense cap mena de dubte, els coneixements, l'experiència i els mitjans disponibles en el nostre centre permeten constituir-se en un recurs important de suport i impuls cap una escola de tots i per a tots. Concretament, l'Estel desenvolupa les següents estratègies i enfocaments per promoure aquesta funció:

  1. Proporcionar suports directes als alumnes amb discapacitat intel·lectual integrats als centres ordinaris i/o assessorament als professors que els atenen.
  2. Desenvolupar formes diverses d'emplaçament en els centres ordinaris (participació en determinades activitats curriculars, pati, menjador, excursions, activitats extraescolars, enclavaments, etc.) amb l'objectiu de facilitar que els alumnes de l'escola especial puguin tenir oportunitats de participació i aprenentatge amb els seus iguals.
  3. Assessorar als centres i als equips docents en l'establiment de pràctiques inclusives i en estratègies per a la millora cap a formes més eficaces de respondre a la diversitat.