Gent molt capaį

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Altres serveis

El Centre podrà crear tots aquells serveis complementaris i opcionals necessaris o convenients per la inclusió social dels usuaris atesos d’acord amb el programa que elabori l'Equip Directiu del Centre.

Per tal de portar a terme dites activitats s'establiran les relacions necessàries amb els serveis públics o privats existents a la zona, procurant utilitzar sempre que sigui possible, els serveis ordinaris de la comunitat, com a mitjà de normalització i d'inclusió social.

  • Servei de Perruqueria
  • Servei de Vacances
  • Equinoteràpia Descarregar document
  • Podologia

Els esmentats serveis aniran a càrrec de la família i/o tutors.