Gent molt capaç

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç Tris Tras

Què és?

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Tris Tras és un centre especialitzat en desenvolupament durant la primera infància que realitza un conjunt d'actuacions assistencials i preventives adreçades als infants de 0 a 6 anys  que presenten algun trastorn del desenvolupament o es troben en una situació de risc social, psicològic i/o biològic. Intervé en les dificultats de criança que puguin alterar el procés de creixement, presta també suport a l'escolarització en escoles bressol i parvularis i promou la prevenció i la formació de les famílies.

Objectius

 • Conèixer globalment el desenvolupament de l'infant i el seu entorn.
 • Acompanyar, orientar, donar suport i assessorament a la família.
 • Oferir atenció a l'infant per potenciar les seves capacitats, el seu benestar, i la seva autonomia.
 • Orientar i donar suport a l'entorn escolar.
 • Fer el seguiment de l'evolució de l'infant.
 • Col·laborar en els programes de prevenció i detecció.
 • Participar i dur a terme tasques de recerca, docència i formació.

Els àmbits d'intervenció són:

 1. L'infant i la seva família com a unitat de desenvolupament.
 2. La família.
 3. L'entorn natural en què es desenvolupa l'infant.
 4. La societat.

Des de la intervenció terapèutica integral es treballa en totes les àrees del desenvolupament, per tal d'ajudar a créixer l'infant de forma global i harmònica.