Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

A qui ens adrecem

Servei de Teràpia Ocupacional

A les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d'Osona, que estan en edat laboral el grau de disminució de les quals és igual o superior al 65% segons la valoració elaborada pel CAD corresponent. Han de tenir també la orientació de servei que efectua l'Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Servei Ocupacional d'Inserció

El nostre servei va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d'Osona, majors d'edat, amb la corresponent valoració de l'EVO Laboral per utilitzar el servei.

Per obtenir l'admissió en el qualsevol dels dos serveis cal complir de manera genèrica les següents condicions:

  1. Tenir 18 anys o més.
  2. Estar vinculat a la comarca d'Osona per raó de residència continuada, vincles familiars, ...
  3. Tenir el reconeixement de l'Administració Pública competent conforme està afectat/da de discapacitat psíquica.
  4. Tenir el vist-i-plau d'ingrés al Servei emès per l'òrgan competent.
  5. Que l'usuari o el seu representant legal o de fet signi un contracte d'assistència amb l'Associació de Sant Tomàs, entitat titular del Servei, annex al qual hi constarà el programa individual, elaborat per l'equip tècnic i supervisat per l'EVO Laboral corresponent.