Gent molt capaį

Centre Ocupacional Sant Tomàs

Quč és?

El Centre Ocupacional és un establiment en l'àmbit de serveis socials destinat a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral de la comarca d'Osona. Constitueix l'alternativa a la inserció laboral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no tenen un nivell d'hàbits i habilitats suficient per accedir a un contracte de treball.

El centre ocupacional té dues àrees d'activitat: el Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d'Inserció, ambdues destinades a prestar serveis d'ajustament personal i social i formació laboral.

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) porta a terme la seva intervenció en les àrees d'ajustament personal i social i d'ocupació terapèutica. S'adreça a aquelles persones que tenen unes necessitats d'atenció individual que els impedeixen incorporar-se a l'empresa ordinària o a un Centre Especial de Treball.

El Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) està orientat al manteniment i a la potenciació de les capacitats laborals segons les possibilitats de la persona, amb l'objectiu d'adaptar-se un entorn de treball el més normalitzat possible, i com a resultat, aconseguir un contracte laboral.

Objectius

El STO té per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, serveis de teràpia ocupacional a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social.

El SOI té per objecte potenciar i conservar les capacitats laborals de l'usuari per tal que aquest estigui en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d'atenció individual de l'usuari ho requereixin, l'orientació envers el Servei de Teràpia Ocupacional.