Gent molt capaį

Centre Especial de Treball Tac Osona
Visita el web de la Fundació Tac Osona

Membres del patronat


Òrgan de govern: patronat
 

Nom

Càrrec

Sr. Antoni Ramírez Juvany

President

Sr. Bernat Prat Viñas

Vicepresident 1r

Sra. Lurdes Baulenas Viñets

Vicepresidenta 2a

Sr. Antoni Molas Casas

Secretari

Sr. Marc Mussons Torras

Tresorer

Sr. Pere Girbau Bover

Vocal (societat civil)Els membres de l'òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, d’acord amb l’article 322-16 de la  Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.