Gent molt capaį

Centre Especial de Treball Tac Osona
Visita el web de la Fundació Tac Osona

Principal normativa que aplica l’Entitat

Relacionada amb la nostra forma jurídica de la fundació:

  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

  • Llei 10/2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa.

  • Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques.

  • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

  • Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.


Relacionada amb la nostra missió:

  • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
     

Com a Centre Especial de Treball:

  • Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET.

  • Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.