Gent molt capaį

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Legislaciķ - Normatives

  • LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (link) 
  • Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE). BOE de 4 de juliol de 1985. (descarregar llei)
  • LLEI D'EDUCACIÓ TRAM 200-00043/08. (descarregar document)
    Aprovació Ple del Parlament Sessió núm. 59, 01.07.2009, DSPC P-87
  • ORDRE de 29 de novembre de 1991, per la qual es determinen les proporcions de professionals per a l'atenció educativa als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i permanents escolaritzats en unitats i centres d'educació especial públics i privats de Catalunya. Descarregar document
  • RESOLUCIÓ TRI/3127/2006, de 21 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Escoles d'educació especial per als anys 2006 i 2007 (codi de conveni núm. 7900215). www.gencat.net/diari/4733/06201064.htm
  • Normes d'Organització i Funcionament de l'Estel (aprovades el 10/06/12)  (descarregar document)