Gent molt capaį

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Escola d'educaciķ especial

L'organització escolar de l'Estel respon a les diferents necessitats i característiques dels alumnes i s'estructura de manera que resulti una eina eficaç per aconseguir els objectius proposats.

L'Estel s'organitza en tres etapes:

 1. Educació Infantil (de 3 a 6 anys).
 2. Ensenyament bàsic (de 6 a 16 anys).
  Inclou els cicles de Primària i de Secundària.
 3. Transició a la Vida Adulta (de 16 a 21 anys).

Organització de les etapes i dels grups
 

Educació Infantil
3/6 anys Classe Blava   Classe Vermella
Ensenyament Bàsic
Primària I 6/9 anys Classe Groga Classe Verda  
Primària II 9/12 anys Classe Rosa Classe Taronja Classe Blanca
Secundària 12/16 anys Secundària A Secundària B Secundària C
Transició a la Vida Adulta
16/21 anys TVA - A TVA - B TVA - C TVA - D


Proposta curricular

L'Estel fonamenta la seva proposta curricular en base al currículum ordinari i ho fa realitzant modificacions i adaptacions del mateix.

La proposta curricular intenta ser el camí traçat per tal de facilitar l'aprenentatge dels alumnes i el progrés cap a les capacitats establertes.

L'estructura i organització del projecte curricular segueix la mateixa que la del currículum ordinari.

Les àrees que es treballen són les següents:

 • Llengua (llenguatge oral i escrit)
 • Matemàtiques
 • Visual-plàstica
 • Educació Física
 • Naturals i Socials
 • Socialització

En l'etapa de Transició a la Vida Adulta l'organització curricular canvia i es base en una proposta més funcional. Les àrees són les següents:

 • Àrea personal i d'autodirecció
 • Àrea de comunicació i relació
 • Àrea d'acadèmics funcionals
 • Àrea de funcionament comunitari
 • Àrea d'Educació física i lleure
 • Àrea de coneixements cívics i socials
 • Àrea de treball


Organització de l'atenció

En general es segueix una estructura ordenada en la presa de decisions educatives dirigides als alumnes. Normalment aquesta presa de decisions segueix el següent ordre:

 • Realització de l'avaluació comprensiva de l'alumne amb la participació de tots els professionals implicats. En aquesta avaluació es prenen decisions sobre les necessitats de l'alumne en les diferents àrees curriculars i en les diverses dimensions i es concreten els ajuts curriculars, pedagògics, de serveis i d'altres tipus que són imprescindibles per garantir el progrés de l'alumne.
 • Elaboració del PEI. És la concreció per un any de la proposta curricular, de serveis i d'altres tipus de suport que es proporcionarà a un alumne.
 • Elaboració de programes educatius o d'unitats de programació per tal d'aconseguir els objectius establerts en el PEI de l'alumne.
 • Elaboració dels plans de suport conductual i/o familiars per aquells alumnes que aquestes siguin àrees de necessitats o d'intervenció convenient.
 • Participació en entorns comunitaris. Una part important de l'atenció dels alumnes és la seva participació en activitats comunitàries relacionades amb la seva edat i del seu entorn proper. Sempre que és possible, es proposa que els alumnes participin en activitats de lleure del seu poble o barri o en activitats d'entrenament comunitari adequades a la seva edat.