Gent molt capaį

Servei d’habitatge Clarella
 

A qui ens adrecem

El nostre servei va dirigit a usuaris amb discapacitat intel·lectual del Centre Especial de Treball, del Servei Ocupacional d'Inserció, del Servei de Teràpia Ocupacional, del Servei d'Inserció Laboral i de l'Escola Estel de l'Associació Sant Tomàs.

Els usuaris d'aquests serveis, per ser admesos al Servei d'Habitatge, hauran de complir els següents requisits:

  1. Estar vinculat a la comarca d'Osona per raó de residència continuada, vincles familiars...
  2. Tenir el reconeixement de l'administració pública competent conforme està afectat/da de discapacitat psíquica.
  3. Tenir el vist-i-plau d'ingrés del Centre d'Atenció a Persones Disminuïdes (CAD) corresponent.
  4. Que les característiques individuals de l'aspirant/a a resident/a, li permetin gaudir d'una autonomia personal i unes possibilitats de relació que facilitin l'adaptació al grup i no destorbin la marxa general d'aquest.
  5. Que es manifesti la voluntat de viure a la llar per part del candidat/a, o bé per part dels seus representants legals o de fet, atenent als desitjos i/o necessitats d'aquell/a.
  6. Acceptació del Reglament de Règim Intern de la llar per part del candidat/a i dels seus representants legals o de fet; acceptació que es manifestarà amb la signatura del contracte de prestació de serveis.

Tindran prioritat d'admissió aquells usuaris que es trobin en les següents situacions:

  1. Impossibilitat d'atenció a la llar d'origen.
  2. Inadaptació dintre la llar d'origen o de residència actual.
  3. Que l'Associació Sant Tomàs tingui al seu càrrec la tutela legal de la persona sol·licitant.