Gent molt capaį

Servei d’habitatge Clarella
 

Com funcionem

Quan les persones amb discapacitat intel·lectual o els seus representants legals, usuàries del Centre Especial de Treball, del Servei Ocupacional d'Inserció, del Servei de Teràpia Ocupacional i del Servei d'Inserció Laboral, demanen l' ingrés a una Llar Residència es segueix el següent procediment:

 1. Reunió informativa amb la Treballadora Social del servei corresponent per informar-los del procediment.
 2. Sol·licitud de l'informe de Valoració de Servei d'Habitatge a l'ICASS.
 3. Elaboració de l'informe de Valoració Social (qüestionari de prioritat social) per a determinar el grau d'urgència.
 4. Recepció de l'informe de Valoració de Servei d'Habitatge. El resultat d'aquesta valoració es manté indefinidament sempre que la persona no pateixi un deteriorament de la seva situació que impliqui una nova Valoració de Servei d'Habitatge.
 5. En el moment en què es produeix una vacant en alguna de les Llars Residència la preferència és per a les persones amb més prioritat social, sol·licitant-se el vist-i-plau per a la seva admissió.
 6. Mentre s'espera el vist-i-plau es porta a terme un procediment d'adaptació a la llar residència.

Quan les persones amb discapacitat intel·lectual o els seus representants legals demanen rebre el Servei d'Acompanyament a la Vida Independent (SAVI) se segueix el procediment següent:

 1. Reunió informativa amb la Treballadora Social del servei corresponent per informar-los del procediment.
 2. Sol·licitud a l'ICASS de l'ajut econòmic per a la prestació del servei.
 3. Elaboració de l'informe de Valoració Social (qüestionari de prioritat social) per a determinar el grau d'urgència i la valoració psicològica.
 4. Recepció del vist-i-plau de l'ajut econòmic.
 5. La persona sol·licitant té un termini màxim d'un mes per escollir i contractar l'entitat que vol que li presti el servei.
 6. Dintre d'aquest termini la Institució es prepara per donar el servei a partir del dia que indiqui el contracte.