Gent molt capaį

Servei de respir a les famílies

Quč és?

El Servei de Respir ofereix a les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intel·lectual a  la Comarca d’Osona, la possibilitat de disposar d’un descans de la funció de cuidadors per resoldre necessitats puntuals d'acolliment fora del domicili familiar, un respir en l'atenció diària, una vetlla hospitalària, suport dins del domicili, etc.

La finalitat dels diferents servies

  • Millorar la qualitat de vida de les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intel·lectual, oferint-los l’oportunitat de descansar de la seva tasca com a cuidadors.
  • Obrir a la persona amb discapacitat intel·lectual noves oportunitats d'interacció, ampliant el ventall de relacions i activitats a realitzar.
  • Promoure la sensibilització de les famílies acollidores i el personal de suport cap a la persona amb  discapacitat intel·lectual i el seu entorn.
  • Mantenir o incrementar l’autonomia individual.
  • Aconseguir canvis de conducta en la persona que serveixin per millorar la seva qualitat de vida.
  • Facilitar la realització de tasques i activitats que no poden dur a terme per si sols, sense interferir en la seva capacitat de decisió.
  • Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables (alimentació, higiene, exercici físic, etc.).
  • Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Prevenir situacions de deteriorament i/o disminució de qualitat de vida a les llars.