Gent molt capaç

Principal normativa que aplica l’Entitat

Relacionada amb la nostra forma jurídica d’associació:

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
 • Llei 10/2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa.
 • Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques.
 • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Relacionada amb la nostra missió:

 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials:

 • Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials.
 • Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.
 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996 de regulació del sistema català de serveis socials.

Com a centre especial de treball:

 • Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET.
 • Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.