Gent molt capaį

Legislaciķ - Normatives

LEY 13/1982,  de 7 de abril, de integración social del minusválido (LISMI).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-9983

LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a les famílies
https://www.boe.es/boe/dias/2003/08/08/pdfs/A30698-30708.pdf

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
www.gencat.net/diari/4990/07284064.htm

REAL DECRETO 1451/1983, de 11 de mayo, por el cumplimiento de lo previsto en la LEY 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-15813

REAL DECRETO 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-1547

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-3277

REAL DECRETO 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13588

DECRET 261/2003, pel qual es regulen el Serveis d'Atenció Precoç
www.gencat.net/diari/4002/03294122.htm

DECRET 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
www.gencat.net/diari/4685/06198020.htm

ORDRE de 29 de novembre de 1991, per la qual es determinen les proporcions de professionals per a l'atenció educativa als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i permanents escolaritzats en unitats i centres d'educació especial públics i privats de Catalunya. Descarregar document

RESOLUCIÓ TRI/3127/2006, de 21 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Escoles d'educació especial per als anys 2006 i 2007 (codi de conveni núm. 7900215).
www.gencat.net/diari/4733/06201064.htm

TRI/3853/2005, de 29 de desembre, Conveni col·lectiu de Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat psíquica severa i profunda per als anys 2004-2006.
www.gencat.net/diari/4604/06016111.htm

1er Conveni Col·lectiu de treball d'Àmbit de Catalunya pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.
Document Conveni