Gent molt capaç

Centre d’Educació Especial Proveïdor
de Serveis i de Recursos (CEEPSiR) 
l’Estel

Història

L'Estel va iniciar formalment la seva activitat el dia 7 de novembre de 1967 amb 9 alumnes, una professora i una pedagoga. L'escola ocupava el primer pis de la Casa Masferrer de Vic. A partir d'aquest primer curs, es va anar produint un creixement d'alumnes i de professorat. A l'any 1973, hi havia una matrícula de 36 alumnes i quatre aules en funcionament. Aquesta era la capacitat màxima del pis de la casa Masferrer. La manca d'espais, la demanda constant de noves matrícules i la necessitat de crear nous serveis van ser els motius per buscar una ubicació diferent per l'Estel i els altres serveis de l'Associació. Entre el mes de novembre de 1972 i el mes de juny de 1973 es va portar a terme la campanya per la compra de la Finca Sant Tomàs. La compra i rehabilitació de l'edifici de Sant Tomàs va fer possible que al mes de gener de 1974 l'Estel pogués ocupar aquest nou espai.

En aquesta etapa l'Estel comptava amb uns 45 alumnes matriculats i 5 aules en funcionament. A partir d'aquest moment, es dóna un creixement progressiu d'alumnes així com un augment de professors, professionals especialistes (logopedes, fisioterapeutes, professora de gimnàs, etc.) i personal de suport.

Entre finals dels anys 70 i principis dels 80 coincideixen un nou conjunt de circumstàncies que promouran canvis significatius en la manera d'entendre i organitzar l'educació especial. Per un costat, els principis de normalització i integració s'incorporen en el model d'atenció i educació a les persones amb discapacitat intel·lectual. Per l'altra, es recupera la Generalitat de Catalunya i es traspassen les competències educatives a l'administració autonòmica. Ambdós fets tindran efectes marcats en els centres d'educació especial. A l'any 1984 es publica el Decret 117/84 d'ordenació de l'educació especial per a la seva integració en el sistema educatiu ordinari. Aquest decret estableix com a principis reguladors de l'educació especial els de normalització, integració, individualització i sectorització. És en aquest període que l'Estel inicia el treball d'integració d'alumnes a les escoles ordinàries de la seva zona. El que en un principi va ser una iniciativa dirigida a alguns alumnes concrets, amb els anys ha esdevingut l'Equip de suport a l'escolarització (ESE) que té com a finalitat proporcionar assessorament i suport als professors de les escoles ordinàries on hi ha alumnes integrats amb discapacitat intel·lectual.

A partir del mes de setembre de 1986 i en aplicació de la LODE, l'Estel passa a ser una escola concertada. Això suposa que el Departament d'Educació es fa càrrec dels sous del professorat i de les despeses de funcionament. Si bé el concert educatiu no cobreix el cost total de les despeses, va suposar una tranquil·litat considerable i una garantia de continuïtat per l'escola.

A l'any 1995 s'inicia una nova experiència innovadora de suport a les escoles amb la finalitat de promoure un sistema educatiu més inclusiu i establir nous sistemes de col·laboració entre l'escola d'educació especial i els centres ordinaris. Aquesta experiència que porta el nom de Projecte FET (Fer una Escola per a Tots), té com objectiu principal recolzar a les escoles per que adoptin estratègies que les capacitin a respondre de manera més efectiva a les necessitats diverses dels seus alumnes.

L'any 1997 succeeix un fet que marcarà de nou la història de l'Estel. Degut a la política d'integració educativa dels immigrants per part de l'Ajuntament de Vic, els edificis de dues escoles públiques de Vic queden lliures. El 21 de juliol de 1997, en una reunió amb l'alcalde de Vic Sr. Jacint Codina s'acorda iniciar el procés de cessió del col·legi Sant Miquel a l'Estel. A partir d'aquest moment, s'inicia un conjunt de negociacions que culmina amb el compromís del Departament d'Educació de fer-se càrrec dels costos de la remodelació de l'edifici de Sant Miquel.

El 26 de març de 2007 l'Estel es trasllada definitivament al nou edifici del C/ Jaume I el Conqueridor de Vic.