Gent molt capaç

Servei d’acolliment residencial i diürn
Centre Riudeperes

Com funcionem

Correspon a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d'Acció Social i Ciutadania la competència per determinar l'ingrés dels usuaris al Centre.

Les condicions d'admissió són les següents:

  • D'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 176/2000, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, per efectuar l'ingrés en un establiment residencial, serà condició necessària la prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona que hagi d'ingressar o la del seu representant legal. Aquesta voluntat es manifesta normalment amb la signatura de la sol·licitud d'accés i la signatura del contracte assistencial. A més també, pot signar el contracte assistencial un familiar de referència.
     
  • L'usuari té reconeguda la condició legal de discapacitat i que li ha estat atorgada per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
     
  • L'usuari  ha sol·licitat l'accés al servei esmentat, acreditant reunir els requisits exigits a la normativa reguladora d'accés al servei, i que ha estat concedit l'accés al servei esmentat per resolució administrativa de l'ICASS.
     
  • L'usuari i els seus representants legals coneixen les instal·lacions, així com els serveis prestats i les condicions socials i econòmiques i les considera satisfactòries. Així mateix, coneix i accepta el contingut del reglament de règim intern.