Gent molt capaç

Ofertes

A Sant Tomàs hi treballem més de 700 persones per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, tu pots ser-ne un d'ells.

El nostre procediment habitual de selecció es realitza a través de la publicació de les nostres convocatòries en diversos mitjans. En aquesta secció apareixen publicades de forma actualitzada les places vacants per a treballar a qualsevol dels serveis de l'Associació. Selecciona l'oferta que més s'ajusti als teus interessos i fer-nos arribar la teva candidatura sense moure't del nostre web.

ReferènciaO_2020_497Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballATE SAVI
Funcions Atendre i donar suport en la globalitat de les necessitats de les persones usuàries per desenvolupar, de la millor forma possible, el dia a dia d´aquests/es essent a la vegada un referent per aquestes persones.
Perfil AcadèmicTAS, TIS, CFGS Integració Social, diplomatura Educació Social o similar.
Experiència LaboralExperiència en atenció a persones amb discapacitat intel•lectual.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres entre 9h i 22h
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres Carnet de conduir i vehicle propi.
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_497Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador (torn partit)
FuncionsPersona per realitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicDe dilluns a divendres de 8 a 12 i de 14 a 18h.
Experiència LaboralExperiència en tasques de neteja
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 8 a 12 i de 14 a 18h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_497Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballFisioterapeuta
Funcions- Avaluar, detectar i donar resposta a les necessitats fisioterapèutiques de les persones usuàries del servei. - Elaborar les pautes i protocols necessaris per a garantir la continuïtat assistencial i el benestar de la persona atesa. - Valorar la necessitat d´ajuts tècnics. - Preparar, recolzar i participar en les intervencions d´atenció a les persones i al seu entorn. - Proposar, detectar, planificar i fer seguiment de les activitats opcionals i terapèutiques vinculades amb l’activitat física i de rehabilitació - Assessorar i informar a les famílies en tot allò relacionat amb el seu àmbit. - Representar al centre en absència de l´equip directiu atenent a les famílies i/o tutors i a les visites no programades i inesperades. - Participar en activitats formatives, jornades, ... i fer propostes de formació sobre necessitats detectades a l’equip. - Participar en les reunions d’equip tècnic - Assessorar a l’equip de professionals - Exercir la representativitat del centre en absència de la direcció - Fer guàrdies localitzables i presencials el cap de setmana segons planificació establerta
Perfil AcadèmicGrau en fisioteràpia.
Experiència LaboralExperiència en l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Tipus de contractesupència
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDilluns a divendres, 4h/dia segons necessitats de l’àrea. Guàrdia presencial de cap de setmana cada set setmanes un dissabte o un diumenge rotativament.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi.
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_496Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador/a (torn nit)
FuncionsPersona per realitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralExperiència en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDilluns a divendres de 21:00 a 00:30 del matí
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_496Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador/a (torn matí)
FuncionsPersona per realitzar tasques de neteja de diversa índole
Perfil AcadèmicEstudis Bàsics
Experiència LaboralExperiència en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDilluns a divendres de 06:00 a 14:00 del matí
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_496Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPersonal de neteja
FuncionsPersonal de neteja per realitzar tasques de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible experiència en neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariTorn intensiu matins o tardes. Torns rotatius segons suplències.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPersonal de neteja (Tarda)
FuncionsSeleccionem persona per realitzar suport als grups de neteja i manteniment.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralExperiència prèvia en tasques de neteja i manteniment
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 14h a 22h o de 15h a 23h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi
Disponibilitat d´incorporació immediata
oferta creada amb data 16/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treball Educador/a escola (inscrit a Garantia juvenil)
Funcions- Portar a terme tasques de preparació i planificació de l’ensenyament de les àrees curriculars. - Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en les diverses àrees curriculars. - Realitzar tasques de coordinació amb els mestres tutors. - Fer el seguiment i control del progrés dels alumnes. - Coordinar el seu treball amb els mestres tutors.
Perfil AcadèmicGrau mestre primària menció educació inclusiva i/o atenció a la diversitat. i/o valorant candidatures amb altres graus de mestre/a.
Experiència LaboralExperiència prèvia com a mestre i/o educadora amb alumnes amb diversitat funcional.
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic/a Recursos humans
Funcions- Planificar i organitzar les formacions del punt formatiu Incorpora. Formació ocupacional. - Participar en el desenvolupament de projectes vinculats a la gestió de persones i l’estructura organitzativa - Gestionar i actualitzar la Llei de protecció de dades de l’Entitat. - Gestió de la formació tripartita
Perfil AcadèmicGrau en Psicologia o Relacions Laborals
Experiència LaboralExperiència en tasques de recursos humans. Coneixement i experiència en l’ús de les TIC. Coneixement i experiència en l’ús de programes informàtics com excel, word, base de dades.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 (dos dies de 8:45 a 18:00) (35 hores setmanals)
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu (ins. Garantia Juvenil)
Funcions- Acompanyar i donar suport de manera integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de la medicació, activitats de la vida diària, de lleure i oci, inclusió social, ...) a les persones usuàries dels serveis promovent la seva autonomia per a la millora del seu funcionament i de la seva qualitat de vida, essent un referent per aquesta. - Preparar, recolzar i participar, en les intervencions de suport a les persones i al seu entorn, i promoure la participació d’aquestes. - Desenvolupar intervencions d’acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l’autonomia i participació d’aquestes. - Desenvolupar intervencions d’acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. - Desenvolupar actuacions d’acompanyament i suport psicosocial dirigides a les persones usuàries del servei.
Perfil AcadèmicCP atenció sociosanitària a persones dependents en institucions, Cicle Formatiu de Grau Mitjà atenció a persones dependents, Cicle Formatiu de Grau Superior integració social. Es valoraran altres estudis dins l’àmbit social.
Experiència LaboralExperiència en l’atenció a persones amb discapacitat intel•lectual.
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de condui i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballTèc.producció jardineria i indústria (G.Juvenil)
FuncionsDonar suport tècnic en la gestió de les seccions de jardineria i serveis industrials de la fundació: - Realització d’inventaris. - Seguiment de dades i elaboració d’informes. - Suport en l’elaboració de comandes de compra. - Suport en la digitalització de processos. - Suport en la gestió de calendaris laborals i control d’hores. - Tasques administratives: verificació de factures, ... - Conciliació de feines amb facturació.
Perfil AcadèmicPreferible estudis de ciències ambientals, o enginyeria tècnica agrícola o similar.
Experiència LaboralExperiència pèrvia
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiLa Cuina
Lloc de treballTècnic/a de producció cuina (ins.Garantia Juvenil)
FuncionsDonar suport tècnic en la gestió de la secció de cuina de la fundació: - Realitzar tasques administratives de diversa índole. - Agafar trucades de les escoles amb els menús que es fan diaris, generar els albarans i fer les etiquetes. - APPCC (Anàlisis de perills i punts crítics). - Controls i manteniments. - Manteniment de fitxes tècniques. - Control de proveïdors. - Control d’analítiques biològiques. - Actualització de la documentació de proveïdors. - Control de registres: aigua, temperatures, neteja, ... - Actualització i entrada de dades al programa de control de gestió (productes nous/al•lèrgens).
Perfil AcadèmicGrau en biologia, enginyeria tècnica agrícola, o similar.
Experiència LaboralExperiència prèvia
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPsicòleg/oga USAP (inscrit a Garantia Juvenil)
Funcions- Realitzar propostes d´adaptació del lloc de treball i al lloc de treball de la persona amb discapacitat. - Establir suports individualitzats per a cada treballador/a al lloc de treball. - Establir itineraris personalitzats de capacitació, orientació i formació per tal de millorar les seves condicions i aptituds laborals. - Realitzar seguiments laborals a les diferents seccions.
Perfil AcadèmicGrau en psicologia.
Experiència LaboralExperiència prèvies similars
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballEdu.Aux. Centre Ocupacional (ins.Garantia Juvenil)
Funcions- Acompanyament i suport a les persones per participar al seu projecte de vida a través de definir, portar a terme i fer el seguiment, juntament amb la persona i el seu familiar/tutor, del seu Programa d’Atenció Individualitzat. - Dinamització d’activitats i projectes compartits amb altres col·lectius o grups amb els quals es comparteixen interessos per impulsar el teixit associatiu. - Participació en activitats i iniciatives impulsades des de la pròpia ciutat (administració local) i barri (associacions, entitats, …) - Suport a les persones en les tasques d’organització, gestió i manteniment del centre cívic. - Disseny i suport a les persones en activitats d’autonomia personal i social.
Perfil AcadèmicCicle Formatiu de Grau Superior integració social i/o grau en educació social. Es valoraran altres estudis dins l’àmbit social.
Experiència LaboralPreferible experiència en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Inserció Laboral Eina
Lloc de treballTèc. formació i inserció laboral(Garantia Juvenil)
Funcions- Impartició de classes/tallers pràctics. - Preparació de temes i activitats. - Avaluació dels alumnes. - Coordinació amb l´equip formatiu. - Atenció i seguiment de l´itinerari individual a un grup d´usuaris. - Atenció a les famílies. - Participació en el funcionament del servei i de l´equip.
Perfil AcadèmicEstudis universitaris de l’àmbit social i/o educatiu: educació social, pedagogia, psicologia i magisteri.
Experiència LaboralTenir experiència en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o en la impartició de cursos adreçats a col·lectius amb necessitats específiques.
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_495Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServeis centrals
Lloc de treballTècnic TIC – HELPDESK
Funcions Seleccionem tècnic/a per donar l’atenció requerida als clients amb la finalitat de solucionar consultes i incidències relacionades amb els programes informàtics, software, servidors i xarxes així com per facilitar, mitjançant l’elaboració d’informes, la visualització de dades que es poden extreure dels diferents programes de gestió de l’entitat. Les seves funcions seran: - Atenció i suport als clients interns i externs amb la finalitat de donar-los solucions i resposta a les dificultats i incidències que puguin tenir a nivell informàtic. - Suport als usuaris en programes informàtics. - Implantació i manteniment del software: incorporació de noves versions o programes als equips i comprovació que funcionen correctament. - Manteniment de les bases de dades. - Contacte/enllaç entre TacOsona i proveïdors TIC. - Elaboració de documentació relacionada amb el TacProd. - Creació d’informes a partir de dades de diferents programes
Perfil AcadèmicCFGS desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, CFGS o grau en informàtica especialitzat/da en tecnologies i sistemes de la informació.
Experiència LaboralEs valorarà positivament: - Coneixements en administració i direcció, sistemes operatius com Windows, Unix, Linux, etc llenguatge de programació Visual basic, Java, Javascript! coneixements de tecnologia web o en sistemes de visualització de dades. - Experiència en suport a usuaris o en manteniment d’algun tipus de sistema informàtic.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d’estabilitat.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariPartit de dilluns a dijous i divendres matí
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_494Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballAdm. secció de neteja (inscrit a Garantia Juvenil)
FuncionsDonar suport al departament d’administració de la secció: - Recepció d’albarans i verificació de factures. - Suport a la facturació (facturació habitual i esporàdica). - Conciliació de feines amb facturació. - Suport en l’elaboració de comandes de compra. - Seguiment de dades i elaboració d’informes. - Recepció de trucades. - Suport en la gestió de les noves contractacions.
Perfil AcadèmicCicle formatiu de grau superior en administració.
Experiència Laboral
Tipus de contracteContracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe Dilluns a Divendres
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresEs requereix estar inscrit com a demandant d'ocupació i a Garantia Juvenil.
Carnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 06/11/2020 
ReferènciaO_2020_494Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballEducador/a escola
Funcions- Portar a terme tasques de preparació i planificació de l’ensenyament de les àrees curriculars. - Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en les diverses àrees curriculars. - Realitzar tasques de coordinació amb els mestres tutors. - Fer el seguiment i control del progrés dels alumnes. - Coordinar el seu treball amb els mestres tutors.
Perfil AcadèmicMestre educació primària menció atenció a la diversitat.
Experiència LaboralExperiencia en atenció a la diversitat.
Tipus de contracteEstable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 15h
Salari brut anyalSegons conveni.
Altres
oferta creada amb data 03/11/2020 
ReferènciaO_2020_493Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMestre/a tutor/a Estel
Funcionsa) Assumir la responsabilitat d’un grup classe de l’escola. b) Portar a terme la programació educativa dels alumnes tenint en compte les seves necessitats. c) Programar les activitats educatives dels alumnes (en grup i/o individualment), és a dir, portar a terme tasques de preparació i planificació de l’ensenyament en les àrees curriculars. d) Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en els diverses àrees curriculars. e) Portar a terme tasques d'informació i orientació a les famílies dels seus alumnes. f) Realitzar tasques de coordinació amb altres mestres i especialistes del centre. g) Participar en l’avaluació psicopedagògica i en la determinació de les necessitats educatives dels alumnes en la part que li correspon. h) Fer el seguiment i control del progrés dels alumnes en les diferents àrees curriculars. i) Coordinar, juntament amb els altres professionals implicats, les diverses actuacions que es porten a terme en les escolaritzacions compartides.
Perfil AcadèmicMestre educació primària menció atenció a la diversitat.
Experiència LaboralAtenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteEstable.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 15h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 03/11/2020 
ReferènciaO_2020_492Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballConserge amb discapacitat física (caps de setmana)
FuncionsRealitzar suplències a les diferents consergeries que gestionem. La consergeria pot implicar alguna de les següents funcions: - Custodia de Claus i gestió de les alarmes. - Atenció al públic presencial i/o telefónica. - Realització de tasques administratives de diversa índole.
Perfil AcadèmicPreferible estudis de formació professional.
Experiència LaboralEs valorarà positivament experiencia en atenció al públic.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariSuplències sobretot en horari de caps de setmana. 50% jornada.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
Imprescindible certificat discapacitat física.
oferta creada amb data 27/10/2020 
ReferènciaO_2020_491Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballResponsable manteniment maquinària de neteja i jardineria, i compliment vehicles.
Funcions- Manteniment maquinària jardineria. - Manteniment maquinària neteja. - Coordinació, seguiment i compliment legal del manteniment dels vehicles de jardineria i neteja - Digitalització del manteniment
Perfil Acadèmic- Coneixements de mecànica de maquinària - Coneixement d’electrònica de maquinària. - Coneixements mecànics de vehicles
Experiència LaboralImprescindible experiencia en manteniment.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats d'estabilitat.
Durada del contracteInicial 6 mesos, prorrogable.
Jornada laboral i horaripartit de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 13:00 i de 15:00 a 18:00. Es demana flexibilitat horària.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 15/10/2020 
ReferènciaO_2020_489Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Ocupacional
Lloc de treballEducador/a auxiliar Centre Ocupacional
Funcions• Acompanyar i donar suport a les persones per participar en el seu projecte de vida (apoderar) • Dissenyar i dinamitzar activitats i projectes • Dissenyar i donar suport a les persones en activitats d’autonomia personal i social • Acompanyar i donar suport a les persones en activitats laborals • Participar en el seguiment dels Plans d’Atenció Individuals (PAI) • Constituir una referència per a la persona atesa en absència de l’educador/a
Perfil AcadèmicCFGS Integració social o similar. Es valorarà positivament tenir estudis específics en tècniques de teràpia ocupacional i/o activitats que durà a terme al CO
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteSuplància baixa risc embaràs
Durada del contracteDurada del risc + baixa maternitat.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 10 a 18h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 15/10/2020 
ReferènciaO_2020_486Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador 4t torn (dijous - diumenge)
FuncionsPersona per realitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralExperiència en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDijous i divendres de 6 a 14h / dissabte i diumenge de 6 a 18h
Salari brut anyalSegons conveni
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 08/09/2020 
ReferènciaO_2020_486Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPersonal de neteja (Tarda)
FuncionsSeleccionem persona per realitzar suport als grups de neteja i manteniment.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics
Experiència LaboralExperiència prèvia en tasques de neteja i manteniment
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres torn de tardes
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i vehicle propi
Disponibilitat d´incorporació immediata
oferta creada amb data 08/09/2020 
ReferènciaO_2020_486Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballNetejador/a
FuncionsSeleccionem netejador/a per realitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible experiència en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 21 a 00:30h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresImprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 08/09/2020 
ReferènciaO_2020_485Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiEscola Estel
Lloc de treballMestra educació especial
Funcions- Portar a terme tasques de preparació i planificació de l´ensenyament de les àrees curriculars. - Atendre directament als alumnes (en grup i/o individualment) en les diverses àrees curriculars. - Realitzar tasques de coordinació amb els Mestres tutors. - Fer el seguiment i control del progres dels alumnes. - Coordinar el seu treball amb els Mestres tutors.
Perfil AcadèmicMestra d'educació primària menció d'atenció a la diversitat.
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat.
Tipus de contracteTemporal.
Durada del contracteA concretar.
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres de 9 a 15h
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 08/09/2020 
ReferènciaO_2020_483Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballATE Riudeperes (Torn Tarda)
FuncionsPreparar, recolzar i participar en les intervencions de suport a les persones usuàries del servei i al seu entorn i promoure la participació d´aquestes. Desenvolupar intervencions d´acompanyament i suport físic dirigides a les persones usuàries del servei, promovent l´autonomia i participació d´aquestes. Desencolupar intervencions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. Desencolupar actuacions d´acompanyament i suport sociosanitari dirigides a les persones usuàries del servei. En relació amb les intervencions amb la resta de l´equip, vinculades amb el funcionament general del servei.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitària a persones dependents, CFGM Atenció a la dependència, CFGS Integració Social / Grau educació social o similar.
Experiència Laboral
Tipus de contracteTemporal
Durada del contracte
Jornada laboral i horariDe dilluns a divendres + un cap de setmana al mes de 15 a 22h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe
oferta creada amb data 04/09/2020 
ReferènciaO_2020_475Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiServei d'Habitatge Clarella
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva caps de setmana i festius
FuncionsAtendre i donar suport en la globalitat de les necessitats de les persones usuàries per desenvolupar, de la millor forma possible, el dia a dia d'aquests/es; essent a la vegada un referent per aquestes persones.
Perfil AcadèmicCFGM Atenció a la dependencia, CFGS Integració Social, Grau Educació Social o similar.
Experiència LaboralPreferible en atenció a les persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal, possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes + festius de 8 a 15h o de 15 a 22h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/06/2020 
ReferènciaO_2020_475Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiTac - Osona CET
Lloc de treballPersonal de neteja
FuncionsRealitzar tasques de neteja de diversa índole.
Perfil AcadèmicEstudis bàsics.
Experiència LaboralPreferible en tasques de neteja.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horariTorns intentius de matins, tardes o nits
Salari brut anyalSegons conveni
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/06/2020 
ReferènciaO_2020_474Apuntar-se a aquesta oferta
ServeiCentre Riudeperes
Lloc de treballAuxiliar tècnic/a educatiu/iva caps de setmana i festius
FuncionsAtendre i donar suport en la globalitat de les necessitats de les persones usuàries per desenvolupar, de la millor forma possible, el dia a dia d'aquests/es; essent a la vegada un referent per aquestes persones.
Perfil AcadèmicCP Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucios, CFGM Atenció a la dependencia, CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria, CFGS Integració social
Experiència LaboralPreferible en atenció a persones amb discapacitat Intel·lectual.
Tipus de contracteTemporal, amb possibilitats de continuïtat.
Durada del contracte
Jornada laboral i horari3 caps de setmana al mes i festius de 8 a 15h o de 15 a 22h.
Salari brut anyalSegons conveni.
AltresCarnet de conduir i cotxe propi.
oferta creada amb data 23/06/2020